Leoviridis

ZABEZPIECZENIA

Wchodząca w życie dnia 19.09.2020 r. zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wprowadza nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW.​

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW), której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Jest to zmiana dość istotna, ponieważ do momentu nowelizacji prawa budowlanego budowa mikroinstalacji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, w związku z czym projekt instalacji sprowadzał się jedynie do schematu instalacji, służącego do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia instalacji i założenia licznika „dwukierunkowego”. O ile obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia nadal nie został wprowadzony, o tyle niezbędnym jest dla ww. instalacji opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnienia. Ustawa, poza koniecznością uzgodnienia projektu w art. 56 ust. 1a, nakłada obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

Projekt mikroinstalacji PV​

W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia niezbędne jest wprowadzenie do projektu mikroinstalacji następujących wymagań, przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP​

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. W przywołanym wyżej Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk przedstawiono propozycję karty zgłoszenia instalacji, na której powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora)

lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera)

trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje)

lokalizacja rozłącznika DC

Zabezpieczenia AC/DC

to elementy systemu, które chronią cały układ przed przepięciami prądowymi i sprzężeniami. W ten sposób zabezpieczają pracę modułów fotowoltaicznych i falownika. W systemach stosowane są 2 typy ograniczników:

prąd zmienny (AC)

prąd stały (DC)