DOTACJE

Ze względu na rosnącą popularność energii odnawialnej, powstaje coraz więcej programów gwarantujących dofinansowania dla firm, które chcą korzystać z fotowoltaiki. Jako Leoviridis chcemy pomóc Ci znaleźć odpowiednią dotację i pokazać co zrobić, aby ją uzyskać.

Mój Prąd

program "Mój Prąd"

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dofinansowanie w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kupna i montażu instalacji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Proces starania się o dotację może wydawać się nieco skomplikowany, ale pracownicy Leoviridis pomogą Ci przebrnąć przez wszystkie jego etapy. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

01

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.

02

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

03

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

04

Złóż wniosek

05

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.

06

Wypłata dotacji do 5000 zł.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku?

Agroenergia

program "Agroenergia"

Program dla
rolników
indywidualnych

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”

robert-wiedemann-FJGZFxtQWko-unsplash

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

people-discuss-about-graphs-and-rates-3184292

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

Beneficjenci

Beneficjentami mogą zostać wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji
dla szerokiego grona beneficjentów

Celem Programu jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest m.in. na działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Operator programu

Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu (MK) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Budżet programu

Łączna wielkość środków zaangażowanych w realizację Programu w sektorze środowiska wyniesie niemal 156 mln euro.

Dowiedz się więcej:

Partnerzy programu z państw-darczyńców

  • Norweska Agencja Środowiska (NEA),
  • Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE),                            
  • Krajowa Agencja ds. Energii Islandii  (OS).

Poziom dofinansowania

od 45% do 100%, w zależności od:

  • charakteru danego obszaru
  • maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Uprawnieni beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • organizacje pozarządowe
  • uczelnie
  • przedsiębiorcy (m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła czy właściciele małych elektrowni wodnych)
  • inne podmioty wymienione w poszczególnych naborach

Energia Plus

program "Energia Plus"

Program dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dofinansowanie z tego projektu dla firm w tym przypadku może przyjąć zarówno formę dotacji, jak i pożyczki.